مرور برچسب

کارتن خواب

چرا زنان همچنان به ازدواج اجباری محکوم هستند؟

با اینکه در قرن بیست و یک زندگی می کنیم و انتظار داریم که در این عصر پرشتاب پیشرفت و تکنولوژی، خیلی از تبعیض ها و خشونت ها علیه زنان حل شده باشد ، هنوز هم در جامعه ما هستند زنانی که از حداقل های حقوق انسانی خود محروم هستند، چه آنکه زنانی…